§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mmgmotorsport.com;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mmgmotorsport.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie mmgmotorsport.com
 6. Sprzedawca - oznacza firmę ISHACO, ul. Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773 240 04 58, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. ;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ishaco, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową wypełniając formularz zamówienia na stronie.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz  w niedziele i w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych, najczęściej jednak do 24 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. W innym przypadku, np.w przypadku chęci zamówienia i dostarczenia przesyłki do innego kraju, przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia szczegółów.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z potwierdzający rejestrację w sklepie.
 6. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty i z wyrażeniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a także oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu. Dotyczy to również zamówień "za pobraniem" oraz "płatność - przelew na konto". 
 7. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnych źródeł.
 8. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji

§ 4 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka zagranice możliwa po wcześniejszym kontakcie mailowym.

2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy InPost lub firm kurierskich. Kosztami dostawy obciążony zostaje Kupujący, chyba, że zaznaczono inaczej. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia

4. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru . W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa zgadza się z zamówieniem i czy nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się zgniecione, ubite, czegoś brakuje itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. 

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy spisać formularz reklamacyjny POBIERZ, a następnie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres biuro@mmgmotorsport.com.  Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, zaś sklep zwraca koszty towaru oraz najtańszej formy przesyłki dostępnej w sklepie natychmiast po otrzymaniu paczki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu +48 531-742-747 lub e-mailem (biuro@mmgmotorsport.com). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury reklamacji.

§ 5 Płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności: Przelew Zwykły, PayU, Płatności.pl.

2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia. Wysyłka za pobraniem możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania zamówienia za pobraniem.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

MMG Motorsport

Ul. Kępa 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel.: +48 531 742 747

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów

1. Ishaco jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@mmgmotorsport.comIshaco zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Formularz reklamacyjny jest zawarty w pkt. § Dostawa.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

5. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 § 9 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ishaco a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego mmgmotorsport.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma Ishaco, ul. Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7732400458, zwana dalej Ishaco.
 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 
 4. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 1. Cel zbierania danych

Dane zbierane są przez Sklep internetowy w celu:

 1. umożliwienia realizacji zamówienia; 
 2. zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności sklepu (rejestracja); 
 3. wysyłania korespondencji związanej z zamówieniami, oraz prezentującej aktualną ofertę sklepu (w przypadku wyrażenia zgody). 

§ 2 Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 • nazwisko i imię- niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie; 
 • adres zameldowania na pobyt stały- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 
 • adres poczty elektronicznej- niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie; 
 • numer telefonu- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 
 • hasło- niezbędne w celu rejestracji w witrynie; 
 • numer NIP w przypadku przedsiębiorstw- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 
 • nazwa i ilość zamówionych towarów- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 
 • wartości i daty zamówień- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 

 

2. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@mmgmotorsport.com.

5. Udostępnione dane przetwarzane będą wyłącznie w siedzibie firmy, za pomocą oprogramowania sklepu mmgmotorsport.com

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, Firmie InPost lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych towarów. 

§ 4 Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. o małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 
 3. mmgmotorsport.com wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies tymczasowe:są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

- Cookies trwałe: są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

4. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

§ 5 Dostęp do danych i zabezpieczenia 

 1. Dane osobowe zbierane przez ISHACO za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy mmgmotorsport.com
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”. 
 4. Ishaco zapewnia Klientom, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. 
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Ishaco może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Ishaco roszczeń od danego Klienta. 

§ 6 Inne strony internetowe

1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

 

BRAK FAKTURY, PARAGONU W PACZCE

Brak faktury/paragonu w paczce bardzo prosimy zgłosić nam mailowo na biuro@mmgmotorsport.com. Dokument zostanie niezwłocznie dosłany/udostępniony.

Polityka prywatności - cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, czyli dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe) zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika.

Celem jest optymalizacja i zwiększenie funkcjonalności naszego sklepu internetowego.

Przeglądarki internetowe służące do przeglądania witryn, w sposób automatyczny, dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies tak, aby blokować automatyczną obsługę tych plików w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

---

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako "RODO", informujemy, iż:

1. Dane Administratora Danych: ISHACO, ul.Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP:7732400458

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ISHACO ,

e-mail: biuro@mmgmotorsport.com, tel.+48 531742747.

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO

4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

---

Informujemy, że:

1. Administratrem Pana/Pani danych osobowych osobowych jest ISHACO Michał Marcinkowski z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych jest Administrator, e-mail: biuro@mmgmotorsport.com.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu sfinalizowania zamówienia w sklepie mmgmotorsport.com i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest poprawne zarejestrowanie konta klienta w sklepie mmgmotorsport.com oraz właściwego sfinalizowania zamówienia.

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6. Posiada Pan/Pani prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

---

Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności sklepu mmgmotorsport.com:

1. Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych ISHACO Michał Marcinkowski z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ustronie 2, NIP: 7732400458 w celu poprawnego zarejestrowania konta klienta w sklepie oraz właściwego sfinalizowania zamówienia w sklepie.

2. Pan/Pani, podając dane osobowe dobrowolnie oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

3. Pan/Pani oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Śledź nas na Facebooku